การครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของชาวต่างชาติ

การครอบครอง-อสังหาริมทรัพย์-ของคนต่างชาติ.jpg

โดยหลักทั่วไปแล้ว ชาวต่างชาติไม่สามารถมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินในประเทศไทยได้ แต่ก็มีข้อยกเว้นตามกฎหมายที่ดินมาตรา  96 ทวิ ที่ระบุไว้ว่า บทบัญญัติว่าด้วยคนต่างด้าวจะได้มาซึ่งที่ดินโดย อาศัยบทสนธิสัญญาตามมาตรา 86 วรรคหนึ่ง มิให้ใช้บังคับกับคน ต่างด้าวซึ่งได้นำเงินมาลงทุนตามจำนวนที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่าสี่สิบล้านบาท โดยให้ได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่ อาศัยได้ไม่เกินหนึ่งไร่ และต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี…

การครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของชาวต่างชาติ.j

แต่ในแง่ปฏิบัติยากถึงยากมากครับ ดังนั้นทั่วๆไปที่ทำกันก็คือใช้ชาวต่างชาติจัดตั้งบริษัทขึ้นมาโดยให้มีคนไทยถือหุ้นมากกว่า 50 % และเอาบริษัทที่จัดตั้งขึ้นมานั้นซื้อที่ดิน หรือทำสัญญาเช่าระยะยาว 30 ปี ต่อได้อีก 30 ปีส่วนตัวแล้วผมจึงแนะนำชาวต่างชาติที่ต้องการซื้อที่ดินในประเทศไทยให้ทำสัญญาเช่าระยะยาวมากกว่า

เพราะว่าไม่ยุ่งยาก แค่ทำเป็นหนังสือและไปจดทะเบียนการเช่าต่อหน้าเจ้าหน้าที่ (เช่ามากกว่า 3 ปี) ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้ว และในสัญญาเช่าเราสามารถระบุข้อสัญญาต่างๆ ตามตกลงกันได้ มันไม่สุ่มมเสี่ยงต่อการถูกเอาเปรียบเลย

ในกรณีของคอนโดฯ ชาวต่างชาติสามารถเป็นเจ้าของได้ โดยสัดส่วนของกฎหมายตามพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 มาตรา 19 ทวิ บัญญัติว่า”อาคารชุดแต่ละอาคารชุดจะมีคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลตามที่ระบุไว้ในมาตรา 19 ถือกรรมสิทธิ์ในห้องชุดได้ เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินอัตราร้อยละสี่สิบเก้าของเนื้อที่ของห้องชุดทั้งหมดในอาคารชุดนั้น

หมายถึงร้อยละ 49 ของเนื้อที่ เช่น ถ้าคอนโดของเราสร้างห้องไว้ 100 ห้อง เต็มเนื้อที่ แบบนี้หมายความเราจะสามารถขายห้องให้แก่ชาวต่างชาติ 49 ห้อง แต่ทั้งนี้เป็นไปตามสัดส่วนของเนื้อที่ทั้งหมดของอาคารชุดนั้นๆ จำนวนห้องชุดที่สามารถขายให้แก่ชาวต่างชาติได้ก็จะแปรผันไปตามปริมาณเนื้อที่ครับ

การครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของชาวต่างชาติ.j

Copyright © 2020. All rights reserved.